top of page

Algemene Vertrouwenswaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij DemiMaison vinden we het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Alle afspraken daarrond vind je hieronder. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

1.

Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) of diensten aankoopt van DemiMaison BV.

2.

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door DemiMaison BV

3.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

4.

Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

5.

Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen DemiMaison BV en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door DemiMaison BV. Het aanvaarden van de verkoopsovereenkomst gebeurt door DemiMaison BV door ondertekening van de verkoopsovereenkomst/offerte of het overhandigen/versturen van een factuur of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.

6.

De ontvangst van de factuur, de verkoopsovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

7.

DemiMaison BV behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen, steeds na overleg met klant, bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen, stijgende grondstofprijzen of (typ)fouten. 

8.

De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopsovereenkomst/offerte/het bevestigingsschrijven.

9.

DemiMaison BV stelt alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

10.

De klant erkent e-mail als wettelijk en geldig bewijsmiddel.

11.

Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van DemiMaison BV waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of afhaling.

12.

Een voorschot van 50% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling.

13.

Foto's van onze inrichtingen en stylings worden vrij gebruikt voor onze eigen promotie.

14.

Alle goederen en facturen zijn contant betaalbaar bij de levering of bij het aanbieden van de factuur, tenzij anders overeengekomen op de verkoopovereenkomst. Betalingen kunnen verricht worden op bankrekeningnummer IBAN BE16 7340 5423 9274 - BIC: KREDBEBB, op naam van DemiMaison BV, Kapellestraat 138/0-02, 8020 Oostkamp.

15.

Bij gebrek aan betaling zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% interest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf 30 dagen na de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

16.

De bestelde items worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het verzendadres/installatieadres dat wordt opgegeven bij de bestelling.

17.

Situaties van overmacht en andere onverwachte gebeurtenissen waarover DemiMaison geen controle heeft, bevrijden DemiMaison voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

18.

Klantgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorgegeven worden aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van een order of vraag, dit alles conform de geldende GDPR wetgeving. De koper kan zijn gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Meer info op: www.demimaison.be/privacy

19.

Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na levering. 

20.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.

bottom of page