Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij DemiMaison vinden we het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Alle afspraken daarrond vind je hieronder. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1 – Definities

1.1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 


1 onderneming: DemiMaison BV, Kapellestraat 138 0-02 8020 Oostkamp, BE0772870066;


2 klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere goederen en/ of diensten aankoopt van DemiMaison BV;


3 consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling,

huur en koop-verkoop van goederen/diensten tussen de onderneming en de klant.


2.2 Door het plaatsen van een bestelling erkent en aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de onderneming en de klant.


2.3 De onderneming stelt deze algemene voorwaarden ter beschikking op haar website demimaison.be.


2.4 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden integraal van kracht.

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 De klant erkent e-mail als wettelijk en geldig bewijsmiddel.


3.2 Afbeeldingen en video’s van inrichtingen door de onderneming verstrekt, kunnen vrij gebruikt worden voor promotie van de onderneming.


3.3 Klantgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorgegeven worden aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van een order of vraag, dit alles conform de geldende GDPR wetgeving. De klant kan zijn gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Meer info op: www.demimaison.be/privacy.


3.4 Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen op schriftelijke wijze te gebeuren binnen de 7 werkdagen na levering.

Artikel 4 – Offerte

4.1 Elke offerte, aanbod, voorstel, brochure, prijslijst en inlichting van allerlei aard van de onderneming zijn vrijblijvend en binden deze niet. 


4.2 Een offerte is slechts geldig voor een periode van 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. Zolang de offerte niet is aanvaard, kan zij eenzijdig door de onderneming worden gewijzigd of herroepen.

Artikel 5 – Aanbod en prijzen

5.1 De offerte of enig ander aanbod vanwege de onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.


5.2 Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de goederen/diensten steeds in euro (€) en exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. 


5.3 De onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.


5.4 De onderneming behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen na overleg met klant, bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of stijgende grondstofprijzen.


5.5 De prijs vermeld in de offertes, voorstellen, aanbiedingen en prijslijsten betreffen enkel de vergoeding voor de diensten en goederen van de onderneming en niet de diensten van externe partijen/ derden, zoals vastgoedmakelaars of -agenten, architecten, (onder)aannemers, uitvoering- of plaatsingsbedrijven, onderhoudsploegen, leveranciers van materialen, verhuis- of leveringsbedrijven etc. Eventuele offertes, voorstellen, aanbiedingen, prijslijsten, diensten en goederen van deze derden – zelfs indien toegevoegd aan een offerte, voorstel, aanbieding of prijslijsten van de onderneming – binden de onderneming dan ook op geen enkele manier.

Artikel 6– Bestelling

6.1 De klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de klant te zijn gebeurd.


6.2 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de onderneming en de klant tot stand nadat de bestelling van de klant expliciet wordt aanvaard door de onderneming. Het aanvaarden van de overeenkomst gebeurt door de onderneming door ondertekening van de verkoopovereenkomst/offerte of het overhandigen/versturen van een factuur of door het sturen van een orderbevestiging aan de klant.


6.3 Een voorschot van 50% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling. De onderneming is pas gebonden tot uitvoering van de bestelling na volledige betaling van deze som. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door de onderneming verworven.


6.4 Elke wijziging van een bestelling of offerte ontslaat de onderneming van de verplichting om de oorspronkelijk beloofde uitvoeringstermijn na te leven en brengt een herzieningsrecht mbt de prijs voor de onderneming mee.

Artikel 7 – Levering

7.1 De onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.


7.2 De onderneming stelt alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.


7.3 De levering aan de klant vindt plaats op het ogenblik dat de goederen/ diensten ter beschikking worden gesteld aan de klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de onderneming en de klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de klant.

Artikel 8 – Factuur en betaling

8.1 Alle goederen, diensten en facturen zijn contant betaalbaar bij de levering of bij het aanbieden van de factuur, tenzij anders overeengekomen op de overeenkomst. Betalingen kunnen verricht worden op bankrekeningnummer IBAN BE16 7340 5423 9274 - BIC: KREDBEBB, op naam van DemiMaison BV, Kapellestraat 138/0-02, 8020 Oostkamp.


8.2 Uitgezonderd het geval dat de klant als consument wordt beschouwd, wordt bij laattijdige betaling door de klant daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €250,00.


8.3 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 


8.4 Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de geleverde goederen), dieren, diensten…, die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de goederen of diensten, behoudens in geval van (grove) fout, fraude of bedrog.


9.2 In geen geval kan de onderneming aansprakelijk gesteld worden voor toerekenbare nalatigheden, tekortkomingen, wanprestaties of onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door de klant die de uitvoering van de overeenkomst of opdracht verhinderen, verminderen, vertragen of onmogelijk maken.


9.3 Indien de onderneming omwille van een (grove) fout aansprakelijk is voor enige schade van de klant, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten en goederen, beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


9.4 In geen geval draagt de onderneming enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid indien werken op grond van haar advies of diensten worden uitgevoerd door een externe/derde partij. De klant blijft in dit geval als enige bouwheer aansprakelijk en eindverantwoordelijk.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Als overmacht geldt elke onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines, stroompannes of stakingen, al dan niet bij derden en iedere omstandigheid waardoor het voor de onderneming onmogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van de opdracht.


10.2 Gedurende de periode van overmacht kan de onderneming afzien van de uitvoering van de overeenkomst. 


10.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van de onderneming kan worden gevraagd, is ze gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder dat de onderneming tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

11.1 De onderneming kan haar verplichtingen opschorten indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.


11.2 Indien de klant – na een aangetekende ingebrekestelling – niet tot betaling overgaat van de geleverde diensten of goederen of op een andere wijze de overeenkomst niet uitvoert of de uitvoering onmogelijk maakt,  heeft de onderneming het recht om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst als 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 In geval van verkoop blijven de goederen eigendom van de onderneming zolang de totale prijs door de klant niet werd betaald.


12.2 In geval van huur blijven de goederen te allen tijde eigendom van de onderneming. De klant is niet gerechtigd de geleende goederen naar een ander adres dan het overeengekomen adres te verplaatsen, noch om deze goederen aan derden ter beschikking te stellen of onder te verhuren. Bij afwijking hiervan behoudt de onderneming zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. De klant kan in dit geval geen aanspraak maken op een gedeeltel

Artikel 13– Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De onderneming behoudt zich – zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn – de rechten voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De onderneming heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegekomen kennis en eigendomsrechten ook voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden over te dragen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Alle overeenkomsten waarop deze  algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit  voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst, vrijwaring en kort geding.

© 2024 DemiMaison made by Remes

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op deze website te optimaliseren. Lees hier ons cookiebeleid na.